STYRELSE OCH FÖRVALTNING

Styrelse och förvaltning

Bildande

Stiftelsen bildades den 1 september 2015 genom att AnnMarie och SvenÅke Sjöholm, Göteborg,

i sitt testamente önskar att del av deras kvarlåtenskap övergår i en donationsfond.


Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att: lämna bidrag för vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för

undervisning eller utbildning för barn och ungdomar som är högst 20 år gamla samt att bedriva hjälpverksamhet bland behövande handikappade, företrädesvid synskadade och/ eller rörelsehindrade, barn och ungdomar, som är högst 20 år gamla. .


Förvaltning och styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter  jämte 5 suppleanter. Fonden förvaltas och administreras av SEB, Institutioner & Stiftelser, 405 04 Göteborg.

Styrelsen består av följande medlemmar:


Ordförande                Claes Grunewald

Vice ordförande        Lars-Erik Aspström

Ledamot                     Ann Hellström

Ledamot                     Kjell Emanuelsson

Ledamot                     Patrik Tropp

Suppleant                   Christina Grunewald

Suppleant                   Ingela Heimann

Suppleant                   Jeanette Spångberg

Suppleant                   Mona Nilsson

Suppleant                   Peter Kullberg


Utdelning

Utdelning sker 1 gång per år. Styrelsen fattar beslut om tilldelning så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Stiftelsen delar ut avkastningen från föregående år minus skatt. Styrelsens beslut går

inte att överklaga.


Utdelat belopp per sökande

Någon övre gräns för vad var och en kan söka är inte exakt fastslagen, men ligger runt 20 000 kronor beroende på det syfte och ändamål som beskrivs i ansökan. Beviljade medel betalas endast ut mot verifikat

t ex kopia på inköpsfaktura.


AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms stiftelse, Stiftelser GÖH 420, 405 04 Göteborg.